Hardik Kharadi
(Ahmedabad)
Rs. 37,000
Dhruvik Parekh
(Vadodara)
Rs. 30,450
Ashish Ambaliya
(Ahmedabad)
Rs. 18,500
Shahrukh Memon
(Sanjan)
Rs. 16,792