Hardik Kharadi
(Ahmedabad)
Rs. 83,200
Jigar Machhi
(Vidhya Nagar)
Rs. 32,400
Dhruvik Parekh
(Vadodara)
Rs. 32,350
Shahrukh Memon
(Sanjan)
Rs. 27,665
Bhumik Akhaja
(Vadodara)
Rs. 25,400
Suraj Kumar
(Anand)
Rs. 23,100
Bhavik Tailor
(Bardoli)
Rs. 19,250
Dhruval Desai
(Rajkot)
Rs. 19,100
Ashish Ambaliya
(Ahmedabad)
Rs. 18,500
Smit Changela
(Vadodara)
Rs. 18,500
Chintan Ramoliya
(Rajkot)
Rs. 16,200